தங்கராஜ் மதுரை

சுய இன்பத்தால் நான் மிகவும் வருந்தினேன்.விறைக்கும் தன்மை குறைந்தது.பின் வலை தேடலின் மூலம் எனது குறை போனது. தற்பொழுது என்னால் நன்றாக உடல் உறவில் இடுபட முடிகின்றது

தங்கராஜ் மதுரை